Rúbricas e Listas de cotexo

Rúbricas ››
Parent Previous Next

Rúbricas e Listas de cotexoRúbricas e Listas de cotexo


Unha rúbrica é un isntrumento de avaliación que permite avaliar un nivel de desempeño ou unha tarefa; nela enuméranse aqueles aspectos que se queren avaliar para formar unha escala de valoración. A lista de cotexo é moi semellante, sendo a principal diferencia que a escala de valoración non se detalla, senón que é meramente numérica. Nunha rúbrica os niveis de valoración poderían ser: Non distingue os distintos tipos de palabra (nivel 0), Distingue substantivos, adxectivos e verbos (nivel 1), Distingue os principais tipos de palabras con algúns erros (nivel 2) e Distingue os tipos de palabras sen apenas erros (nivel 3). Nunha lista de cotexo tan só se indicarían os niveis de consecución: 0, 1, 2, 3.


Creación de rubricas


que é a nota xa ponderada que se vai inserir no cadro de avaliación; ademais, se lle puxemos a nota á man a ese alumno/a, podemos facer que a nota non pase ó cadro de avaliación desmarcando o cadro de verificación que ten á esquerda.


Poñer notas a un grupo mediante rúbricas


A outra opción da que falabamos antes, "Avaliar con rúbrica/lista de cotexo", permite utilizar unha rúbrica para avaliar ó grupo. O funcionamento é o mesmo có que explicamos no apartando anterior, coa única diferenza de que a nota de cada alumno/a (ou a do grupo enteiro) se fai mediante unha rúbrica ou lista de cotexo.


Manuel Rosales Graña


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator