A narración literaria II. Os elementos da narración

 

Coma no resto das narracións, tamén nas literarias existe unha persoa (o narrador) que conta uns feitos (acción) que lle suceden a alguén (personaxes) nun lugar e nun tempo determinados. Imos ver agora de vagar estes elementos narrativos:

 

Os feitos

Os feitos que suceden na historia é o que se denomina acción. A maior parte dos textos narrativos presentan unha acción principal (a que viven os protagonistas) e outras secundarias que se artellan arredor da principal e que afectan normalmente aos personaxes secundarios. A maneira na que esas accións se entrecruzan determinan o que se chama a tensión narrativa, que vén sendo o interese e a ansia de seguir lendo que se esperta nos lectores. O autor pode decidir acelerar ou moderar o ritmo da acción para facer que esa tensión aumente ou diminúa en determinados momentos e para conseguilo pode ocultar datos, apresurar os feitos, facer que falen os personaxes...

O conxunto das distintas accións e das relacións que hai entre elas é o que se denomina argumento. Daquela, o argumento é un resumo organizado dos feitos que se contan e para elaboralo debemos responder a pregunta “Que pasa no relato?”.

A forma na que o autor organiza os feitos (que tipo de narrador o conta, número e tipo de personaxes, a estrutura narrativa escollida, se hai saltos temporais, o lugar onde acontece....) denomínase trama.

 

O Narrador

É a voz encargada de presentar os personaxes e de contar os feitos. Como xa se dixo, non debe de confundirse co autor/a; o narrador é un ente de ficción mentres que o autor/a é unha persoa real que se dedica a inventar historias para nós. Dependendo da cantidade de información que se ofreza e da persoa gramatical escollida para facer a narración, falamos de distintos tipos de narradores.

 • Narrador en 1ª persoa:  A historia é contada por un personaxe da mesma que participa nela como protagonista (eu protagonista) ou como personaxe secundario (eu testemuña). Tanto nun caso coma noutro, o coñecemento que o narrador ten dos feitos é limitado xa que só pode contar o que ve, escoita ou pensa (pero non o que pensan os demais personaxes). Este tipo de narrador proporciona unha visión subxectiva dos feitos narrados (porque conta as cousas segundo a el ou a ela lle parece que pasan) pero ao mesmo tempo reforza a verosimilitude, porque presenta os feitos como vividos directamente por quen os conta.

 • Narrador en 3ª persoa: O narrador conta a historia dende fóra; isto proporciónalle distanciamento respecto aos feitos, que pode ser menor ou maior segundo o punto de vista que escolla. Así pode ser un narrador omnisciente que o sabetodo acerca dos seus personaxes (o seu pasado, o futuro, o que pensan…) e ademais ás veces fai comentarios e dá a súa opinión; ou pode ser un narrador obxectivo/a, neste caso limítase a informar do que se ve a simple vista, funciona coma se fose unha cámara cinematográfica, por iso acostuma facer descricións (nunca valoracións) e transcribir diálogos dos personaxes.

 • Ás veces incluso se pode facer unha narración en 2ª persoa se o narrador finxe un diálogo co lector/a ou consigo mesmo/a:

 •  

Os personaxes

 Os personaxes son os encargados de realizar as accións. As referencias aos personaxes son fundamentais para dotar de unidade e de cohesión á obra, pero a maneira de presentalos depende do tipo de relato, da súa extensión e da intención do autor/a. Nun relato breve os personaxes aparecen caracterizados de maneira esquemática porque o interese céntrase máis na acción, non obstante, en narracións longas os personaxes cobran moita importancia e aparecen moi ben caracterizados. A caracterización dos personaxes faise a partir do que eles mesmos pensan e din, da súa maneira de comportarse, e da información que o narrador e outros personaxes nos proporcionan.

Na obra O derradeiro libro de Emma Olsen, da autora Berta Dávila,  o personaxe principal antagonista non é descrito de maneira explícita porque o imos coñecer polos seus actos ao longo da obra:
Texto...


Mais outros personaxes secundarios si son caracterizados directamente pola narradora, aínda que non a través dunha descrición, é o lector/a quen debe etiquetar o carácter do personaxe:
Texto...

Atendendo a distintos criterios podemos clasificar os personaxes en:

 • Reais ou imaxinarios (fadas, dragóns, trasnos...). Loxicamente esta distinción só ten sentido cando estamos diante de relatos fantásticos, nos que os personaxes adoitan representar valores simbólicos.

  A triloxía Dragal ten por protagonista a Hadrián, un rapaz normal (personaxe real) que está destinado a se converter en dragón (personaxe fantástico) segundo unha antiga profecía...
  Texto...
 • Principais ou secundarios. Facemos esta distinción atendendo á maior ou menor participación, pois os principais teñen presenza na maior parte do relato e conducen a acción en tanto que os secundarios teñen unha participación ocasional. Dentro dos personaxes principais podemos distinguir o protagonista (ou protagonistas) e o antagonista (personaxe que se opón ao protagonista).

 • Planos ou redondos. Esta distinción baséase na súa complexidade psicolóxica. Os planos non teñen vida interior e representan tipos predefinidos (o bo, o heroe, o parvo…) que actúan da mesma maneira de principio a fin e que non van sorprender nunca co seu comportamento; os redondos vanse formando a medida que transcorren os acontecementos e están cheos de matices e complexidade.  

Para transmitir os pensamentos ou ideas dos personaxes, o narrador pode escoller diferentes maneiras de contar:
 • Estilo directo. Reprodúcense textualmente as palabras do personaxe. Xeralmente faise a través do diálogo, aínda que se se trata dunha intervención pequena tamén se pode facer usando comiñas. Para introducir o diálogo escríbese en liña á parte precedida dun trazo e dalgún dos verbos de lingua: dicir, pensar, afirmar
  Exemplo
 • Estilo indirecto. É o narrador o que reproduce de maneira indirecta e en 3ª persoa as palabras do personaxe, sempre precedidas dun verbo de lingua e das conxuncións que ou se.
  Exemplo
 • Estilo indirecto libre. É unha combinación dos dous anteriores. O narrador integra as palabras do personaxe no seu propio discurso en 3ª persoa pero eliminando as marcas que fan ver que son palabras do personaxe; adoitan usarse moitas exclamacións e interrogacións, e verbos que expresan dúbida, probabilidade...
  Exemplo
 • Monólogo interior. Reproduce os pensamentos do personaxe tal como se orixinan na súa mente, sen orde, sen coherencia, sen normas gramaticais, con frecuentes cambios de tema e interrupcións do discurso.
  Exemplo

 

O espazo

O espazo é o lugar onde suceden os feitos narrados e por onde se moven os personaxes, por iso é un elemento indispensable para darlle unidade á narración. Pero ademais de servir como escenario onde se desenvolven os feitos, ás veces tamén ten un valor simbólico que axuda a entender mellor a mensaxe da obra; así, por exemplo, un espazo aberto pode simbolizar a liberdade, un espazo itinerante a aventura, o desacougo...

A caracterización dos escenarios (igual ca a dos personaxes) implica a combinación de narración e descrición.
Fíxate


Dependendo da súa relación coa realidade os espazos poden ser:

 • Reais: os feitos sitúanse en lugares auténticos que todos podemos recoñecer.
  Exemplo
 • Imaxinarios: os feitos sitúanse en lugares inventados pero que teñen un espazo real como referente. Por
  exemplo
  , o escritor Eduardo Blanco Amor sempre sitúa a súa obra en Áurea ou A., que en realidade é a cidade de Ourense.
 • Fantásticos: son lugares inventados polo autor/a para axudarse no seu propósito narrativo.
  Exemplo


Ademais podemos tamén definilos como: interiores /exteriores, urbanos / rurais, estáticos / itinerantes…

 

O tempo

No tratamento do tempo débese distinguir claramente entre tempo da historia ou tempo externo e tempo interno ou tempo do relato.

 • O tempo externo é a época ou data na que se sitúan os feitos que se narran na historia. Pode aparecer de xeito explícito no texto ou pode deducirse a partir do ambiente, dos obxectos que se empregan, da maneira de expresarse dos personaxes...

 • O tempo interno refírese ao tempo que duran os acontecementos que se contan na historia (se se presentan resumidos, se hai longas descricións...), á orde na que se presentan e á cantidade de acontecementos que se narran.

  Para analizar o tempo interno débense ter en conta dous parámetros:

  • A orde na que se narran os feitos: O autor/a pode optar por presentar os feitos na orde cronolóxica na que sucederían na vida real (orde linear) ou presentalos con saltos temporais. Se o salto se fai a través dunha retrospección ao pasado denomínase analepse ou flash-back, e se se fai como unha anticipación de acontecementos futuros denomínase prolepse. Asi, por exemplo, na novela de Fernández Paz Non hai noite tan longa comeza a historia en 2002 co aviso da morte da nai do protagonista e a decisión deste de volver a súa casa de onde saíra había máis de 30 anos e, a partir de aí, a través de varias analepses imos descubrir cales foran os feitos que o obrigaran a fuxir da súa vila natal.
  • O ritmo narrativo: Refírese á cantidade de acontecementos que se narran nun texto. Se a narración no tempo do relato é maior que no tempo da historia o ritmo será lento, no caso contrario será un ritmo rápido.  Por exemplo, se o que sucede en dez minutos de historia se conta en cen páxinas, o relato terá un ritmo lento e se en dez liñas se resumen dez anos de historia entón terá un ritmo rápido. Para acelerar o tempo o autor/a pode optar por resumir determinados feitos ou ben incluso por non contalos, se considera que non teñen importancia para a historia; se o que pretende é que o ritmo transcorra lento e sosegado entón introducirá máis partes descritivas, diálogos ou reflexións do narrador ou dos personaxes.

 

Como remate propoñémosche fixáreste no seguinte texto, que pertence ao comezo da novela A evolución de Calpunia Tate, de Jacqueline Kelly, publicada por Factoría K de libros, co fin de que te decates de cales son algúns dos elementos narrativos máis relevantes.

 

O tratamento que se fai de todos estes elementos que estivemos vendo é fundamental á hora de analizarmos un texto. É certo que cando lemos podemos non reparar en como se organiza a historia, nin que tipo de narrador nola conta... porque o que queremos é gozar da lectura, pero se quen a escribiu non o fixese de maneira concienciuda e consciente da importancia de cada un deses elementos o noso goce había ser ben pouco.