A estrutura das palabras variables

Identifica os elementos que compoñen as seguintes palabras. Ten en conta que:
- Se algún dos morfemas gramaticais existentes non se manifesta en ningunha letra debes indicalo co símbolo Ø (facendo dobre clic onde queiras colocalo). Se non hai prefixos ou sufixos déixase o cadro en branco.
- Se algunha das letras forma parte de dous constituíntes diferentes sinálao as dúas veces.
- Se na palabra hai dous lexemas ou morf. derivat. do mesmo tipo escríbeos cun espazo de separación entre ambos.

Palabra

Prefixo Lexema Sufixo Morf. Xénero Morf. Número Desinencias verbais