Avaliar grupos mediante rúbrica/lista

Rúbricas ››
Parent Previous Next

Avaliar grupos mediante rúbricas e listas de cotexo
Poñer notas de grupo mediante rubricas e listas de cotexo


Isto combina o indicado na avaliación de grupos co indicado na avaliación de rúbricas. Facendo clic dereito nunha cela de inserción de notas escollemos a opción "Avaliar en grupo" e dentro desta a subopción "Avaliar con rúbrica/lista de cotexo". A mecánica e os procedementos son os mesmos que se indicaron anteriormente para grupos, coa salvidade de que hai que escoller unha rúbrica e a avaliación faise indicando o nivel conseguido en cada indicador da rúbrica (ben sexa como promedio das achegas individuais ou ben como nota única de grupo).
Manuel Rosales Graña


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle